Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą działalność:

  1. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, treningów, oraz konferencji związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego a także edukacją emocjonalną i zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.
  2. Prowadzenie warsztatów szkoleń i kursów w zakresie budowania kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dorosłych.
  3. Poradnictwo i konsultacje.
  4. Współpracę z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
  5. Tworzenie i realizację programów i projektów w zakresie zadań Fundacji, samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi.
  6. Promocję i reklamę podmiotów współpracujących z Fundacją lub wspierających jej działalność.
  7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  8. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzieciom i młodzieży.